Waar ’t uiteindelijk om draait …

Beter samen praten en denken in organisaties

Ik bevorder de kwaliteit van conversaties en interacties van mensen in organisaties. Vitale gesprekken doen iets met mensen, ze creëren beweging in opvattingen, onderlinge verhoudingen, gewoonten en routines. Dat maakt gesprekken tot een belangrijke katalysator van verandering, ontwikkeling en vernieuwing.

Mijn aandacht en expertise spitsen zich toe op 4 terreinen: Verandersupport, Teamsamenwerking, Praktijkreflectie en Stakeholderdialoog

Keynote consulting 1

Verandersupport

Veranderen is mensenwerk! Een opvatting die consequenties heeft voor uw aanpak van veranderen, leren en ontwikkelen.
Lees hier verder

Keynote consulting 2

Teamsamenwerking

Het ontwikkelen van teams gaat minder over individuen en meer over de dynamiek tussen mensen.
Lees hier verder

Keynote consulting 3

Stakeholderdialoog

Perspectieven van stakeholders zijn vaak verrassend anders. Hoe laat u die maximaal tot hun recht komen?
Lees hier verder

Keynote consulting 4

Praktijkreflectie

Waaraan meet u de kwaliteit van uw werk af? Gebruik groepsreflectie als methode om professioneel te groeien.
Lees hier verder

Keynote consulting 5

Verandersupport

Een actieve inbreng van mensen, het constructief omgaan met verschillen en aandacht voor de irrationele aspecten van verandering laten zien dat veranderen mensenwerk is. Juist vooral bij de meer inhoudelijke, ’technische’ trajecten.

Het succes van verandering is niet het enige dat telt. Ook de gevolgen ervan zijn voor u en uw organisatie relevant, vooral als deze ingrijpen op het werk van mensen, hun zelfbeeld, posities en toekomstmogelijkheden. Door mensen actief te betrekken kunt u rekening houden met de onvoorziene gevolgen van verandering. Door verantwoord te veranderen draagt u bij aan duurzaamheid. Mijn ondersteuning richt zich ook daarop.

Keynote consulting 6

Teamsamenwerking

Teams zijn nooit af en eigenlijk altijd in ontwikkeling. Zeker als er veel gebeurt in de omgeving van een team. Ik help teams met het vinden van de goede balans tussen samenwerken en vernieuwen. Daarbij richt ik mij zowel op teamontwikkeling als probleemoplossing. Steeds in samenhang met de koers en opgave van het team in een veranderende omgeving.

Mijn vertrekpunt zijn de individuele ervaringen van mensen met de teamsamenwerking. Door deze ervaringen serieus te nemen ontstaat er inzicht in de dynamiek van het team en kunnen mogelijkheden worden verkend die bijdragen aan vernieuwing. Mijn begeleiding richt zich op het vormgeven van de gezamenlijke reflectie als opmaat voor vernieuwing of verbetering van de teamsamenwerking,

Keynote consulting 7

Stakeholderdialoog

Het uitzetten of herijken van een koers, plan of resultaat vindt in organisaties vrijwel continue, op verschillende niveaus, plaats. De dialoog hierover tussen stakeholders levert een aansprekend verhaal op, meestal in de vorm van een koersdocument, dat mensen verbindt en ze committeert aan de gemeenschappelijke opgave.

Perspectieven van stakeholders– klant, medewerker, vrijwilliger, manager, burger, patiënt, inwoner – zijn vaak verrassend anders. Door ze vroegtijdig te betrekken kunnen verschillen productief worden gemaakt. Dat levert naast vernieuwende invalshoeken commitment op voor de gemeenschappelijke koers en bereidheid om actief bij te dragen aan de realisatie ervan.

Ik faciliteer opdrachtgevers bij het vormgeven en begeleiden van dialogen tussen stakeholders. Zowel de voorbereiding als opvolging van deze bijeenkomsten maken daarvan onderdeel uit en zijn bepalend voor de uitkomsten ervan.

Keynote consulting 8

Praktijkreflectie

Ik help besturen, teams en werkgroepen om op hun dagelijkse praktijk van uitvoeren, samenwerken, besturen of ontwikkelen te reflecteren. Onder ‘praktijk’ versta ik de regels, gewoonten en gebruiken die mensen zich eigen hebben gemaakt, vaak onbewust, om te kunnen meedoen. Reflectie is een methode van onderzoek waar mensen zich bewust kunnen worden van deze ‘ongeschreven’ regels, samen leren over wat ze aan het doen zijn en hoe ze dat beter kunnen doen.

Kenmerkend aan mijn aanpak